Jumbo jet takes to the skies,


Boeing 747,
Jumbo jet takes to the skies,
Icon of travel.